دافغانستان اسلامي امارت

څرک

وروستۍ ګڼې څرک

د څرک (۱۲۰)مه ګڼه له چاپه ووته!

admin
څرک مجله افغان ولس ته داسلامي امارت د برحق جهاد او مقدسې مبارزې داعیه او غږ د رسولو ترڅنګ، د ځوانانو دپوهاوي ، د افغاني او ملي شعور د بيدارولو په اساس د ځینو استادانو، شنونکو، او لیکوالو لخوا وړاندې کيږي دادی د څرک د چاپي بهیر اوولسم کال پرلپسې...
وروستۍ ګڼې څرک

د څرک (۱۱۹) ګڼه له چاپه ووته!

admin
څرک مجله افغان ولس ته داسلامي امارت د برحق جهاد او مقدسې مبارزې داعیه او غږ د رسولو ترڅنګ، د ځوانانو دپوهاوي ، د افغاني او ملي شعور د بيدارولو په اساس د ځینو استادانو، شنونکو، او لیکوالو لخوا وړاندې کيږي د څرک دا ګڼه د علمي او ادبي مطالبو...
وروستۍ ګڼې څرک

د څرک (۱۱۸) ګڼه له چاپه ووته!

admin
څرک مهالنۍ مجله چې اسلامي، جهادي، سياسي او اجتماعي مطالب په محتوا کې لري، په ۷۲ مخونو کې ۳۰۰۰ تېراژه چاپ شوه. څرک مجله افغان ولس ته داسلامي امارت د برحق جهاد او مقدسې مبارزې داعیه او غږ د رسولو ترڅنګ، د ځوانانو دپوهاوي ، د افغاني او ملي شعور...
وروستۍ ګڼې څرک

د څرک (۱۱۷) ګڼه له چاپه ووته!

admin
څرک مهالنۍ مجله چې اسلامي، جهادي، سياسي او اجتماعي مطالب او لیکنې په محتوا کې لري، په ۷۲ مخونو کې ۲۰۰۰ تېراژه چاپ شوه.   څرک مجله افغان ولس ته داسلامي امارت د برحق جهاد او مقدسې مبارزې داعیه او موقف د رسولو ترڅنګ،   د ځوانانو دپوهاوي ، د افغاني...