دافغانستان اسلامي امارت

وروستۍ ګڼې

حقیقت وروستۍ ګڼې

د حقیقت مجلې ۱۳مه ګڼه

admin
دحقیقت مجلې ډېرو درنو مینه والو ته په خوښۍسره زیری ورکوو، چې ستاسو د دعاوو او همکاریو او د مجلې د کارکوونکو په هلو ځلو د حقیقت دوې میاشتنۍ مجلې دیارلسمه ګڼه (د دریم کال، لومړۍ ګڼه) له چاپه راوتلې. په دې ګڼه کې د څو مسلسلو لړیو سربېره د هیواد په لر او بر کې د اسلامي امارت د مجاهدینو کارنده بریدونو او پرمختګونو په اړه سرمقاله کې کتنه شوې. د حقیقت مجلې د......